Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng (CAC)

Mục đích của Ủy Ban Cố Vấn Cộng Đồng Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (MCAS-CAC) là tư vấn chu đáo và cung cấp thông tin cho nhân viên về các chính sách, hoạt động, ngân sách và quan hệ cộng đồng của tổ chức.  CAC gồm 9-12 thành viên do MCAS bổ nhiệm.  Tất cả các công dân của Quận Multnomah đều có thể trở thành thành viên của ủy ban cố vấn và CAC cố gắng bao gồm các đại diện đa dạng làm thành viên của mình để cởi mở tiếp nhận quan điểm của tất cả các thành viên cộng đồng bất kể họ có sở hữu vật nuôi hay ở bất kỳ tình trạng nào khác.

MCAS-CAC cố vấn cho Sở Dịch Vụ Cộng Đồng, Bộ Phận Dịch Vụ Động Vật.  Tất cả các cuộc họp được tổ chức theo Luật Cuộc Họp Mở của Oregon.  Các cuộc họp thường xuyên và đặc biệt mở cửa cho công chúng tham dự.  Các thành viên cộng đồng có thể phát biểu trong 15 phút cuối của mỗi cuộc họp của ủy ban.

MCAS Emblem

Các Cuộc Họp Sắp Tới

Xem Các Cuộc Họp Sắp Tới

Các chủ đề mà Ủy Ban Cố Vấn có thể được yêu cầu đưa ra nhận xét và cung cấp thông tin có thể bao gồm những chủ đề sau:

  1. Cung cấp các dịch vụ và kỳ vọng của cộng đồng đối với một chính quyền hoàn toàn có trách nhiệm.  
  2. Các thay đổi và cải tiến có thể xảy ra để giúp cho chương trình hiện tại được hỗ trợ phí người dùng nhiều hơn.
  3. Các ưu tiên về ngân sách.
  4. Các tài liệu và chiến dịch tiếp thị, quảng cáo và giáo dục cộng đồng.
  5. Các phương pháp hay nhất hỗ trợ thực hiện sứ mệnh của MCAS. 

 


Biên Bản Cuộc Họp