Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

Photo for 33654 [Kyle]

Kyle

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
9 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 26089 [Lyle]

Lyle

Hòa Thuận với Mèo *
Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 29757 [Moose]

Moose

Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
14 years 7 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 33914 [Glen]

Glen

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
13 years 6 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 33090 [Astro]

Astro

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
12 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33931 [Marceline]

Marceline

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 33926 [Lady]

Lady

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 33925 [Bonnie]

Bonnie

Hòa Thuận với Mèo *
Hòa Thuận với Chó *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 weeks
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 31237 [Sheldon]

Sheldon

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 31573 [Sherry]

Sherry

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
10 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 32713 [Waylon]

Waylon

Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
7 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 32901 [Posidon]

Posidon

Mèo Abyssinia
Đực
11 weeks
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 32952 [Genna]

Genna

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Cái
12 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33018 [Leghorn]

Leghorn

Đực
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33020 [Foghorn]

Foghorn

Đực
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33047 [Chicken Little]

Chicken Little

Chưa xác định
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33092 [Augustus]

Augustus

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33418 [Phelps]

Phelps

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33426 [Mabel]

Mabel

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Shelter Mỹ
Cái
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 33666 [Arlo]

Arlo

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale