Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

Photo for 39876 [Zeus]

Zeus

Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Chó Shelter Mỹ
Đực
5 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 26089 [Lyle]

Lyle

Hòa Thuận với Mèo *
Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
8 years 3 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 39605 [Tucker]

Tucker

Chó Shelter Mỹ
Đực
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 39059 [Bethany]

Bethany

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
9 years 5 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 35590 [George]

George

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 40101 [Nico]

Nico

Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
10 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 35754 [Antonio Bunderas]

Antonio Bunderas

Khác
Đực
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 35756 [Scarlett O'Hare]

Scarlett O'Hare

Khác
Cái
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 36253 [Buster (and Jake!)]

Buster (and Jake!)

Chó Chihuahua
Đực
9 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 35912 [Axel]

Axel

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
1 year 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 39969 [Onyx]

Onyx

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 weeks
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 36100 [Phil]

Phil

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
2 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 39584 [Champ]

Champ

Chó Akita
Đực
4 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 36380 [Russel]

Russel

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 36400 [Galley]

Galley

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 36457 [Indica]

Indica

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
8 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 40502 [Troy]

Troy

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
10 years 4 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 36820 [Darwin]

Darwin

Mèo Nuôi Lông Vừa
Đực
9 years 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 40103 [Tex]

Tex

Khuyến Nghị Không Nuôi Mèo Trong Nhà
Khuyến Nghị Không Nuôi Chó Trong Nhà
Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 39644 [Mahon]

Mahon

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
5 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale