Liên Hệ Chúng Tôi

Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah và câu hỏi của bạn sẽ được gửi đến bên thích hợp.  Nếu câu hỏi của bạn không liên quan đến bất kỳ danh mục nào được liệt kê, hãy chọn "Câu Hỏi Chung" làm lý do của bạn.  

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi (503) 988-7387 để tiếp cận dịch vụ điều phối 24 giờ của chúng tôi.

Nếu bạn đã nhận được thư từ Công Nghệ Kiểm Soát Tài Khoản (Account Control Technology, ACT) và muốn tìm hiểu thêm, xử lý tài khoản của mình hoặc tranh chấp về việc thu thập, vui lòng gọi ACT theo số 1-888-830-7770.  Tìm hiểu thêm về thông báo thu gom.

Thông tin liên hệ
Chọn lý do bạn liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah.
Thông tin về vật nuôi
Chỉ một tệp. Tối đa 1 tệp.
64 MB limit.
Allowed types: jpg.

Giấy Phép

Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi hiểu và đồng ý rằng Quận Multnomah có thể đưa hình ảnh, tên hoặc các tuyên bố của tôi vào mục đích kể chuyện hoặc thông báo cho công chúng về các chương trình của quận. Quận có thể sử dụng hình ảnh, tên hoặc tuyên bố của tôi theo bất kỳ hình thức nào sau đây: Hình ảnh, video, bản ghi âm giọng nói, truyền hình, trang web, phương tiện truyền thông xã hội và bản tin e-mail. Tôi miễn trừ Quận Multnomah khỏi bất kỳ kiện tụng hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng tên, hình ảnh hoặc tuyên bố của tôi, bao gồm bất kỳ khiếu nại nào về tội phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Nếu tôi dưới 18 tuổi, bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của tôi sẽ thay mặt tôi gửi biểu mẫu này và đồng ý với các điều khoản của nội dung gửi này.