Giới Thiệu về Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, phí chia theo tỷ lệ cho các yêu cầu hồ sơ công khai bao quát hoặc đặc biệt là $55.93mỗi giờ. Mức giá theo giờ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhân sự cần thiết để thực hiện yêu cầu.

Theo luật Hồ Sơ Công Khai của Oregon (ORS 192), các cá nhân, tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp có thể yêu cầu Quận Multnomah cung cấp các bản sao hoặc quyền truy cập vào các tài liệu và văn bản.  Vui lòng sử dụng Mẫu Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai để yêu cầu hồ sơ. Sau khi bạn nhận được hóa đơn của mình, bạn có thể thanh toán trên trang Phí Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai.

Xin lưu ý rằng có thể có một khoản phí để chi trả cho thời gian nhân viên dành ra để nghiên cứu và lấy các tài liệu.  Ước tính phí được nêu dưới đây. Bạn sẽ được thông báo trước về mọi khoản phí và chi phí ước tính.  Bạn cần phải thanh toán trước khi Quận xuất hồ sơ. Bạn có thể được giảm hoặc miễn phí nếu được xác định là vì lợi ích của công chúng.

Yêu Cầu

Yêu cầu hồ sơ phải:

 • Lập bằng văn bản.
 • Chứa thông tin liên hệ.
 • Ghi rõ những hồ sơ nào cần tìm.
Miniature Pinscher dog with paw in a volunteer's hand, against a light blue backdrop.

Laura Hinrichs

Gửi Yêu Cầu Hồ Sơ của Bạn

Vui lòng sử dụng Mẫu Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai để yêu cầu hồ sơ. Sau khi bạn nhận được hóa đơn của mình, bạn có thể thanh toán trên trang Phí Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai.

Gửi yêu cầu hồ sơ công khai của bạn trực tuyến

Các Cách Khác để Gửi Yêu Cầu của Bạn

  Yêu Cầu Trực Tuyến: Vui lòng sử dụng Mẫu Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai để yêu cầu hồ sơ. Sau khi bạn nhận được hóa đơn của mình, bạn có thể thanh toán trên trang Phí Yêu Cầu Hồ Sơ Công Khai.

  E-mail: ac.publicrecordsrequests@multco.us    

  Liên hệ:  (503) 988-6238 

  Để gửi yêu cầu của bạn qua đường bưu điện:

  Public Record Request

  Multnomah County Animal Services

  1020 NW Corporate Drive Troutdale, OR 97060

  (Địa chỉ gửi hồ sơ công khai chỉ yêu cầu gửi qua đường bưu điện.  Nhận chỉ đường đến trung tâm cứu trợ động vật.)

  Hồ sơ công khai có thể được yêu cầu bao gồm:

  • giấy phép vật nuôi
  • báo cáo kiểm dịch
  • trát đòi hầu toà / thông báo vi phạm (notice of infraction, NOI)
  • báo cáo sự cố
  • bản ghi âm phiên điều trần kháng cáo
  • ảnh kỹ thuật số
  • hồ sơ trường hợp (có thể chứa bất kỳ, nhưng không giới hạn, các tài liệu trên)

  Hồ sơ có thể được xác định theo một hoặc nhiều yếu tố sau đây:

  • mã số động vật
  • tên người khiếu nại
  • trát đòi hầu toà / số NOI
  • tên chủ sở hữu
  • số hiệu báo cáo kiểm dịch
  • ngày xảy ra sự cố

  Lệ phí có thể thay đổi:

  • một tài liệu: $1.00 mỗi trang trong 5 trang đầu tiên và $0.25 cho mỗi trang bổ sung (ngoại trừ như ghi chú bên dưới)
  • ảnh kỹ thuật số in ra: $2.00
  • ảnh kỹ thuật số ghi trên đĩa CD: $5.00
  • bản ghi âm phiên điều trần kháng cáo: $17.50
  • các yêu cầu bao quát hoặc đặc biệt sẽ được tính theo tỷ lệ chi phí thực tế để xuất tài liệu. Mức phí là $57.77 mỗi giờ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhân sự cần thiết để thực hiện từng yêu cầu.

  Bạn có thể nhận được hóa đơn cho yêu cầu hồ sơ của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu thanh toán trước và có thể nộp trực tiếp tại trung tâm cứu trợ động vật.

  Nhiều Yêu Cầu Hồ Sơ

  Bất kỳ yêu cầu nào được thực hiện về nhiều hồ sơ áp dụng cho các chủ sở hữu hoặc động vật khác nhau sẽ được coi là một yêu cầu riêng biệt và được lập hóa đơn tương ứng.