Nhận giấy phép

Để biết thêm thông tin về việc cấp phép, vui lòng xem trang Thông Tin Cấp Phép.

License Information
Loại giấy phép
Thời hạn của giấy phép
Loại vật nuôi
Vật nuôi của bạn có bị hoạn hay bị thiến không?
Bạn có từ 65 tuổi trở lên không?
Các định dạng được chấp nhận: pdf, jpg, png, jpeg. Kích cỡ tối đa: 25MB.
Cần thẻ thay thế?Nếu bạn chỉ cần thẻ thay thế, hãy sử dụnglấy biểu mẫu đặt hàng thẻ thay thế
Pet Information
Giới tính của vật nuôi
Owner Information

Chi tiết đơn hàng