Những Phiền Toái về Động Vật Hoang Dã

Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah thường không giải quyết các vấn đề về động vật hoang dã. Dưới đây là các nguồn lực trong khu vực có thể giúp bạn quản lý và giải quyết các vấn đề với động vật hoang dã.

Chó Sói Đồng Cỏ Đô Thị

Để giải quyết các vấn đề về chó sói đồng cỏ, hãy liên hệ với Portland Audubon Society. Trang web của Portland Audubon Society cũng cung cấp thông tin về nhiều loại chủ đề động vật hoang dã đô thị.

Loài Gặm Nhấm

Để giải quyết các vấn đề với loài gặm nhấm, hãy xem trang thông tin về chuột của Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật Trung Gian Truyền Nhiễm Quận Multnomah.

Động Vật Hoang Dã Khác

Để giải quyết các vấn đề về động vật hoang dã ngoài sói đồng cỏ, hãy liên hệ với Cơ Quan Phụ Trách về Cá và Động Vật Hoang Dã Oregon (ODFW) tại một trong những văn phòng sau:

  • (971) 673-6000 văn phòng Clackamas ODFW (phía đông Sông Willamette)
  • (503) 621-3488 văn phòng ODFW Đảo Sauvie phía tây Sông Willamette)
Coyote portrait

Christopher Bruno, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons