Về việc Cấp Phép Cho Cơ Sở

Các Sắc Lệnh của Quận Multnomah

mô tả hai loại cơ sở yêu cầu cấp phép:

  1. cơ sở nuôi dưỡng động vật
  2. cơ sở cứu trợ động vật

Cơ sở nuôi dưỡng động vật là gì?

Cơ sở nuôi dưỡng động vật được định nghĩa là cơ sở được vận hành hoặc sử dụng để:

  • Nuôi Dưỡng và Huấn Luyện
  • Mục đích là nhân giống, mua, bán hoặc trao đổi mèo, chó hoặc các động vật khác thường được nuôi làm thú cưng.

Điều này bao gồm các cửa hàng bán đồ vật nuôi, dịch vụ giữ chó và những cá nhân có vật nuôi được phép sinh sản. Các bệnh viện thú y bị loại trừ.

Dog in kennel

Cơ sở cứu trợ động vật là gì?

Một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ quan kiểm soát động vật, tổ chức nhân đạo, nơi trú ẩn cho động vật, khu bảo tồn động vật hoặc cơ sở nuôi dưỡng không bao gồm cơ sở thú y, nuôi giữ 10 động vật trở lên và thu hút hoặc tiếp nhận các khoản quyên góp dưới mọi hình thức.

Ai cần được cấp giấy phép?

Nếu bạn vận hành một cơ sở nuôi dưỡng động vật hoặc tổ chức cứu hộ động vật, bạn phải xin cấp giấy phép hàng năm.

Có những yêu cầu nào dành cho các cơ sở nuôi dưỡng động vật?

Mỗi năm, bạn sẽ cần phải nộp một khoản phí, cũng như thông tin cơ bản. Ngoài ra, nhân viên Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah sẽ kiểm tra cơ sở của bạn để đảm bảo rằng cơ sở an toàn cho cư dân trong quận và nhân đạo đối với động vật.

Các nhân viên được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng cơ sở của bạn là lựa chọn tốt nhất có thể và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để được cấp phép. Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết rằng cơ sở của bạn đã đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Các yêu cầu cụ thể đối với cơ sở nuôi dưỡng động vật được nêu trong các sắc lệnh của quận

ở các mục 13.150 - 13.1524.

Có những yêu cầu nào dành cho các cơ sở cứu trợ động vật?

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 - Những cơ sở cứu trợ động vật sẽ được kiểm tra và cấp phép bởi Văn Phòng Bác Sĩ Thú Y Tiểu Bang thuộc Sở Nông Nghiệp Oregon.

Mỗi năm, bạn sẽ cần phải nộp một khoản phí, cũng như thông tin chi tiết.

Các cơ sở cứu trợ động vật sẽ yêu cầu kiểm tra hàng năm, phải chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng để Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah kiểm tra theo yêu cầu. Vui lòng xem các sắc lệnh của quận

để biết thêm thông tin và các yêu cầu về chăm sóc động vật.

Tôi cần biết thông tin gì nữa?

Quan trọng:  Việc phê duyệt Giấy Phép Cơ Sở không bao gồm sự phê duyệt của Sở Quản Lý Sử Dụng Đất Quận Multnomah.  Phê duyệt Sử Dụng Đất là một quá trình riêng.  Vui lòng liên hệ với Sở Quản Lý Sử Dụng Đất tại land.use.planning@multco.us hoặc gọi điện thoại đến số 503-988-3389 để biết thêm thông tin.

Nếu cơ sở nuôi dưỡng động vật của bạn có hoạt động gây giống hoặc bán vật nuôi, vui lòng gửi bản kiểm kê động vật

và thông tin tiêm phòng bệnh dại tới địa chỉ animal.facility@multco.us.

Cách thức nộp lệ phí và lấy giấy phép?

Vui lòng thanh toán các khoản phí của bạn và gửi thông tin cơ bản trên trang Nhận Giấy Phép Cơ Sở.