Báo Cáo và Số Liệu Thống Kê Cơ Sở

Báo Cáo Asilomar (Năm Dương Lịch) và Báo Cáo Dữ Liệu So Sánh

 

Asilomar Accords được phát triển vào năm 2004 nhằm cung cấp một phương pháp thống nhất để thu thập và báo cáo dữ liệu về nơi ở của động vật. Phương pháp này chỉ định cho mỗi con vật, khi được nhận vào trung tâm cứu trợ, tình trạng sức khỏe là “khỏe mạnh”, “có thể chữa trị được” hoặc “không khỏe mạnh/không thể chữa trị”, được gọi là Ma Trận Đánh Giá Vật Nuôi (PEM).  Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (MCAS) chỉ định các thể loại này cho động vật được chăm sóc theo các tiêu chuẩn thống nhất trong cộng đồng do Liên Minh Mái Ấm Động Vật Portland (ASAP), trong đó MCAS là thành viên.

 

Báo Cáo Thường Niên của Asilomar

Báo Cáo Diễn Giải Asilomar

  • Thông Tin Tiếp Nhận: Động vật sống được tiếp nhận vào trung tâm cứu trợ động vật
  • Tất Cả Kết Quả: Bước xử lý cuối cùng đối với động vật được tiếp nhận vào trung tâm cứu trợ động vật (nhận nuôi, trả lại cho chủ, chuyển nhượng, trợ tử, qua đời ở trung tâm cứu trợ động vật, v.v.)
  • Kết Quả Trợ Tử Cho Thú Cưng: Những con vật được tiếp nhận vào một trung tâm cứu trợ động vật đã được trợ tử
  • Kết Quả của Động Vật Còn Sống: Những con vật rời khỏi trung tâm cứu trợ động vật còn sống thông qua việc nhận nuôi, trả lại cho chủ sở hữu, chuyển cho một tổ chức khác để nhận nuôi hoặc bất kỳ chương trình cứu sinh nào khác
  • Tỷ Lệ Động Vật Sống Rời Trung Tâm Cứu Trợ: Tỷ lệ phần trăm động vật được nhận vào trung tâm cứu trợ còn sống và không được trợ tử
  • Công Thức Tính Tỷ Lệ Động Vật Sống Rời Trung Tâm Cứu Trợ:(Kết Quả của Tất Cả Động Vật Sống) Chia cho (Kết Quả của Tất Cả Động Vật Sống trừ Số Lượng Con Vật được Trợ Tử Theo Yêu Cầu của Chủ Sở Hữu)
  • Công Thức Tính Tỷ Lệ Con Vật Được Cứu Sống: (Số Lượng Con Vật Vào Trung Tâm trừ đi Kết Quả Con Vật Được Trợ Tử) chia cho Số Lượng Con Vật Vào Trung Tâm
  • Tỷ Lệ Động Vật Sống Rời Trung Tâm Vào Cộng Đồng: Các trung tâm cứu trợ trong khu vực quản lý các quần thể động vật chồng chéo.  Việc duy trì tỷ lệ động vật sống rời trung tâm vào cộng đồng đảm bảo rằng dữ liệu được báo cáo là toàn diện và cân bằng để phản ánh tình trạng thực của các quần thể động vật trong cộng đồng.  Ví dụ: một trung tâm cứu trợ có tỷ lệ động vật sống rời trung tâm cao bên cạnh một trung tâm cứu trợ có tỷ lệ động vật sống rời trung tâm thấp có thể cho thấy sự mất cân bằng của các chính sách tiếp nhận động vật hoặc thực tiễn quản lý quần thể động vật không công bằng.  Báo cáo Asilomar của Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah phản ánh số liệu thống kê trong cộng đồng được duy trì bởi Liên Minh Mái Ấm Động Vật Portland (ASAP), cho thấy một liên minh thành công và tỷ lệ động vật sống rời trung tâm vào cộng đồng cao đối với các trung tâm cứu trợ trong khu vực Portland.

 

Báo Cáo Năm Tài Chính của Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah

Các Báo Cáo Khác

Nếu bạn không thể xem các tài liệu PDF này, bạn có thể cần sử dụng phiên bản mới nhất của Adobe Reader.