Lọc kết quả

775 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 84112 [284878]

284878

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 84114 [284911]

284911

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: DLNW
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 84092 [fr84092]

Found Report fr84092

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 82nd Ave , Portland, OR
 • Khác
 • Cái
Photo for 84102 [Houston]

284868

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: OWNER SURRENDER, Portland
 • Chó Săn Lông Ngắn Đức
 • Đực
Photo for 84108 [284875]

284875

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 181st/Glisan, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 84116 [284913]

284913

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 164th/SE Stark, Portland
 • Chó Collie Biên Giới
 • Đực
Photo for 84125 [Sweetie]

280199

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: RETURN, Portland
 • Chó Becgie Đức
 • Cái
Photo for 84106 [284873]

284873

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: owner surrender
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 84121 [284928]

284928

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N ARGYLE ST AND N BRANDON AVE
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 84137 [284966]

284966

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 209th ave / SW Butler Rd, Gresham
 • Chó Bull Anh Quốc
 • Đực
Photo for 84139 [284967]

284967

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 92nd / Foster, Portland
 • Chó Chihuahua
 • Đực
Image Not Available

284858

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 815 Nw Naito
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 84152 [fr84152]

Found Report fr84152

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Fenwick Ave , Portland, OR 97217
 • Khác
 • Chưa xác định
Photo for 84079 [fr84079]

Found Report fr84079

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Harney City Park , Portland, OR 97206
 • Chó Rottweiler
 • Đực
Photo for 84058 [Bentley]

284748

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 103rd Ave & SE 101st Ave, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Đực
Photo for 84054 [284745]

284745

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Clara/SW 27th Way, Troutdale
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 84056 [284746]

284746

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SW Clara/SW 27th Way, Troutdale
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 84050 [284721]

284721

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 49th/clay
 • Chó Shelter Mỹ
 • Đực
Photo for 84068 [Agate]

283099

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 84072 [284815]

284815

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Naito/Broadway, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Đực
Photo for 84070 [284814]

284814

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: Naito/Broadway, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Đực
Photo for 84133 [fr84133]

Found Report fr84133

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 8810 SE Rural St , Portland, OR 97266
 • Khác
 • Chưa xác định
Photo for 83974 [fr83974]

Found Report fr83974

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy , Troutdale, OR 97060
 • Khác
 • Cái
Photo for 83976 [fr83976]

Found Report fr83976

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy , Troutdale, OR 97060
 • Mèo
 • Cái