Lọc kết quả

1004 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 97535 [fr97535]

Found Report fr97535

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: N Exeter Ave , Portland, OR 97203
 • Chó
 • Đực
Photo for 97537 [299867]

299867

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy, Troutdale
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Image Not Available

299865

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 100th Ave/SE Washington St, Portland
 • Chó Chihuahua
 • Cái
Photo for 97543 [fr97543]

Found Report fr97543

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 7454 N Westanna Ave-Wall Ave Alley , Portland, OR 97203
 • Mèo Nuôi Lông Vừa
 • Cái
Photo for 97547 [Violet]

298729

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

299870

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Photo for 97539 [299868]

299868

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 1700 W Historic Columbia River Hwy, Troutdale
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái
Image Not Available

299871

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE Sandy and I-5, Portland
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 97559 [Frank]

298117

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Hiện đang ở trung tâm cứu trợ
 • Chó Sục Jack Russell
 • Đực
Photo for 97440 [fr97440]

Found Report fr97440

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 82nd & Holgate , Portland, OR 97266
 • Khác
 • Đực
Photo for 97432 [299825]

299825

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: W Burnside near skatepark, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 97466 [299844]

299844

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 282nd/SE Lusted Rd - Powell Valley Church, Gresham
 • Chó Sục Pit Bull Mỹ
 • Cái
Photo for 97458 [299840]

299840

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 162nd/Burnside, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97460 [299841]

299841

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 162nd/Burnside, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97462 [299842]

299842

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: NE 162nd/Burnside, Portland
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97446 [299836]

299836

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 12th, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97448 [299837]

299837

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 12th, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97450 [299838]

299838

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 12th, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97444 [299835]

299835

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE 12th, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Chưa xác định
Photo for 97455 [Commander]

299839

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: SE Ash St/SE 188th Ave, Portland
 • Chó Becgie Đức
 • Đực
Image Not Available

Found Report fr97488

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 162 E Burnside St , Portland, OR 97204
 • Khác
 • Đực
Photo for 97490 [299855]

299855

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 82nd and Powell, Portland
 • Thỏ Lop
 • Đực
Photo for 97478 [299850]

299850

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 282nd and Powell Valley, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Đực
Photo for 97482 [299852]

299852

 • Ngày tìm thấy vật nuôi:
 • Địa điểm: 282nd and Powell Valley, Gresham
 • Mèo Nuôi Lông Ngắn
 • Cái