Tình Nguyện Viên của Tháng

Bạn có biết một tình nguyện viên tại Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah, người luôn vượt lên trên và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc không?  Đề cử các tình nguyện viên đặc biệt cho giải thưởng Tình Nguyện Viên của Tháng.

Gửi Đề Cử

Các đề cử cho Tình Nguyện Viên của Tháng có thể được gửi bởi các thành viên trong cộng đồng, khách hàng, tình nguyện viên khác, hoặc nhân viên trung tâm cứu trợ, những người bị ảnh hưởng hoặc công nhận dịch vụ đặc biệt của tình nguyện viên được đề cử.

Gửi Đề Cử

Có sẵn một mẫu đơn đề cử bằng giấy ở trung tâm cứu trợ, và để tải xuống và in ra

 

Các đề cử cho tháng sắp tới sẽ đến hạn vào ngày 15 của tháng hiện tại.  Các đề cử nhận được sau ngày này sẽ được xem xét cho tháng tiếp theo.

Quy Trình Lựa Chọn

Những người được đề cử làm tình nguyện viên của tháng sẽ được chọn theo đa số phiếu từ một hội đồng gồm các nhân viên và tình nguyện viên của trung tâm.  Các thành viên của hội đồng sẽ luân phiên nhau hàng tháng.
Điều Phối Viên Tình Nguyện MCAS tham gia ban điều hành với tư cách là chủ tọa, nhưng không tổ chức biểu quyết.
Mỗi người được đề cử sẽ được công bố bằng tên trong giải thưởng hàng tháng.

Công Nhận

Tình nguyện viên của tháng sẽ nhận được một chứng nhận giải thưởng để tôn vinh họ vì dịch vụ đặc biệt của họ.

Với sự đồng ý của họ, tình nguyện viên được chọn của tháng sẽ có cơ hội gửi ảnh hoặc chụp ảnh cho đối tượng của họ.  Bức ảnh và bản viết ngắn gọn về xuất thân và dịch vụ của tình nguyện viên sẽ được trưng bày trong trung tâm trong suốt tháng mà họ được vinh danh. Ảnh và tiểu sử của họ cũng sẽ được đăng trên trang multcopets.org và được quảng bá qua mạng xã hội và bản tin hàng tuần.

Volunteer of the month logo

Những Người Nhận Giải Thưởng Tình Nguyện Viên của Tháng

Xem những người nhận giải thưởng tình nguyện viên của tháng gần đây và trong quá khứ.

Người Nhận Giải Thưởng