Trả tiền phạt NOI

Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah là cơ sở trông giữ thú đi lạc duy nhất ở Quận Multnomah. Chúng tôi chăm sóc cho hàng nghìn động vật mỗi năm. Khi một con vật bị tạm giữ, theo Sắc Lệnh của Quận, chủ sở hữu phải trả các khoản phí tạm giữ, phí ăn ở và các khoản phí khác khi họ tới đón vật nuôi bị thất lạc của mình. Chúng tôi hiểu rằng một số chủ sở hữu vật nuôi có thể gặp khó khăn khi thanh toán tất cả các loại phí cho vật nuôi của họ. Vì việc nhận lại những động vật bị thất lạc với chủ là ưu tiên hàng đầu nên Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah (Multnomah County Animal Services, MCAS) đã thiết lập một Kế Hoạch Thanh Toán cho các chủ sở hữu. Chương trình này cho phép chủ sở hữu mang vật nuôi về nhà ngay trong ngày mà chỉ cần thanh toán một số khoản phí còn nợ. Chúng tôi tin rằng điều này có lợi cho các chủ sở hữu, cơ sở tạm trú và quan trọng nhất là cho động vật. Nếu bạn đã ký kết thỏa thuận Kế Hoạch Thanh Toán với MCAS và muốn thanh toán nốt số tiền còn lại của mình, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới.