Phiền Toái Từ Động Vật

Đôi khi vật nuôi làm phiền người khác và chủ sở hữu vật nuôi không nhận thức được vấn đề. Thông thường, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là nói chuyện với hàng xóm của bạn. Họ có thể thông cảm và sẵn sàng giúp giải quyết vấn đề.

1. Tìm hiểu luật và các bước hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến:

2. Bạn không thể tự giải quyết vấn đề? Nộp đơn khiếu nại chính thức:

3. Điều gì xảy ra tiếp theo?

Tìm hiểu về cách xử lý các đơn khiếu nại chính thức và thông báo vi phạm.

If the animal nuisance is related to livestock (chickens, roosters etc), contact Multnomah County Vector Control.

Questions? Email barking.trespass@multco.us

3. What happens next?

Learn about how formal complaints and infraction notices are handled.

Barking dog

Flickr user Bree Bailey, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons