Quy Trình Kháng Cáo Về Chó hoặc Động Vật Có Thể Nguy Hiểm

CÁCH KHÁNG NGHỊ PHÂN LOẠI

PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU SAU ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU KHÁNG NGHỊ: 

 1. Gửi kháng nghị đến Phòng Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah, gửi đến “Văn Phòng Phụ Trách Kháng Nghị”, 1020 NW Corporate Drive, Troutdale, Oregon 97060. (Chỉ địa chỉ gửi thư) 
 2. Phí kháng nghị $25.00 phải kèm theo tất cả các yêu cầu liên quan đến việc phân loại Chó Có Thể Nguy Hiểm từ Cấp Độ 1 đến Cấp Độ 4. 
 3. Phí kháng nghị $25.00 phải kèm theo tất cả các yêu cầu liên quan đến phân loại động vật nguy hiểm.
 4. Trung Tâm Dịch Vụ Động Vật Quận Multnomah phải nhận được đơn kháng nghị, phí và tiền đặt cọc áp dụng cho tất cả các phân loại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Thông Báo Vi Phạm được gửi. 

QUAN TRỌNG

NẾU KHÔNG TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU ÁP DỤNG THEO MỤC NÀY TRONG VÒNG BA MƯƠI (30) NGÀY ĐƯỢC GỬI ĐI, THÔNG BÁO VI PHẠM SẼ CÓ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐÓ LÀ PHÂN LOẠI CHÍNH THỨC

 

ĐIỀU TRẦN KHÁNG NGHỊ 

 1. Sắc lệnh quy định rằng Cán Bộ Điều Trần phải tổ chức một buổi điều trần công khai về bất kỳ đơn kháng cáo nào được đệ trình hợp lệ đối với quyết định của Giám Đốc về việc phân loại chó là có khả năng nguy hiểm hoặc là động vật nguy hiểm. 
 2. Một phiên điều trần sẽ được lên lịch và các bên quan tâm sẽ được thông báo về ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần qua thư. 
 3. Chủ/người nuôi hoặc bất kỳ người nào khác có bằng chứng liên quan đến hành vi nguy hiểm tiềm ẩn của con chó có quyền trình bày lời khai. 
 4. Bất kỳ nhân chứng nào có bằng chứng hỗ trợ quyết định phân loại của Giám Đốc sẽ đứng ra làm chứng. Nhân chứng có thể được hỏi bởi Cán Bộ Điều Trần hoặc bởi người kháng cáo nhưng không bắt buộc phải trả lời. Cán Bộ Điều Trần có thể xem xét việc từ chối trả lời câu hỏi của nhân chứng trong việc xác định tầm quan trọng của việc đưa ra lời khai. Sau đó, người kháng cáo sẽ trình bày bằng chứng của mình về sự việc được đề cập.
 5. Cán Bộ Điều Trần và Đại Diện Kiểm Soát Động Vật có thể thẩm vấn các nhân chứng. Sau khi hoàn thành tất cả các câu hỏi, đại diện của Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật có thể trình bày một lập luận kết thúc. Người kháng cáo sau đó được phép trình bày một lập luận kết thúc. 
 6. Kháng cáo sẽ không phải tuân theo các quy tắc chính thức về bằng chứng. Các tài liệu và tuyên bố bằng văn bản có thể được cho phép trình bày. Tuy nhiên, Cán Bộ Điều Trần có thể xác định mức độ cần thiết của bằng chứng dựa trên đánh giá của họ về độ tin cậy và mức độ liên quan của bằng chứng đó. 
 7. Cán Bộ Điều Trần sẽ xác định xem con chó có biểu hiện hành vi (được Giám Đốc chỉ định trong thông báo phân loại) được đề cập hay không. Quyết định của Cán Bộ Điều Trần sẽ dựa trên bằng chứng được trình bày. 
 8. Cán Bộ Điều Trần sẽ đưa ra một lệnh (Kết Quả Thực Tế) bao gồm quyết định của họ sẽ là quyết định cuối cùng. Người kháng cáo có thể nộp đơn yêu cầu xem xét quyết định của Cán Bộ Điều Trần tại Tòa Án Circuit của Quận Multnomah trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi Cán Bộ Điều Trần ra quyết định, theo các thủ tục quy định trong ORS 34.101 đến 34.100. 
 9. Hồ sơ kháng nghị phải bao gồm toàn bộ nội dung của hồ sơ lấy từ Kiểm Soát Động Vật liên quan đến quyết định phân loại. Tất cả các tài liệu trình bày tại phiên điều trần sẽ được thêm vào hồ sơ. Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật sẽ lưu giữ tất cả bằng chứng cho đến khi hết thời hạn kháng cáo áp dụng, lúc đó tài liệu sẽ được trả lại theo yêu cầu cho người được xác định. Tất cả các kháng cáo đều được ghi âm lại. Các bên quan tâm có thể mua các bản sao với giá $17.50 mỗi băng ghi âm cho mỗi yêu cầu bằng văn bản. 
 10. Các quy tắc hành chính hoàn chỉnh sẽ được ghi vào hồ sơ với Cơ Quan Kiểm Soát Động Vật và Thư Ký của Các Ủy Viên Quận và cung cấp công khai tại tất cả các phiên điều trần.