Get a Facility License

Để tìm hiểu thêm về các cơ sở nuôi dưỡng động vật và cơ sở cứu hộ động vật, vui lòng truy cập trang Giới Thiệu về Cấp Phép Cơ Sở và các mục 13.150-13.1524 trong các sắc lệnh của quận.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống, in và điền thông tin vào Đơn Xin Cấp Phép Cơ Sở.

Chọn loại giấy phép
Facility Information
Loại động vật tại cơ sở của bạn (chọn tất cả các lựa chọn phù hợp)
Phân loại cơ sở (chọn tất cả các lựa chọn phù hợp)
Số lượng động vật
Primary Contact
Emergency Contact

Chi tiết đơn hàng