Vật nuôi có thể nhận nuôi

Lọc kết quả

37 động vật phù hợp với tìm kiếm của bạn

Photo for 70056 [Gizmo]

Gizmo

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
7 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69933 [Zelda (level 3)]

Zelda (level 3)

Động Vật Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Chó Rottweiler
Cái
4 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 54729 [266629]

Moonbeam (cowslip)

Khác
Cái
2 years 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 58525 [269278]

Atlas

Khác
Đực
1 year 2 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 70424 [Onyx]

Onyx

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 years 2 months
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 69671 [Shadow]

Shadow

Chó Becgie Đức
Đực
2 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 70302 [Roscoe]

Roscoe

Chó Sục Staffordshire Mỹ
Đực
1 year 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 68486 [Toppo]

Toppo

Khác
Đực
2 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 69411 [Raider]

Raider

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 67356 [270342]

Stretch

Chó Becgie Đức
Đực
2 years 7 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 70129 [Perry]

Perry

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Đực
13 years 1 month
Nhà Nuôi Dưỡng
Photo for 68051 [Rooster]

Rooster

Chó Sục Pit Bull Mỹ
Đực
3 years 1 month
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 68745 [Sonny]

Sonny

Rex
Đực
6 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69778 [Gotham]

Gotham

Chó Husky Mỹ
Đực
4 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69939 [Paprika]

Paprika

Chó Husky Mỹ
Cái
3 years
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 70105 [Steve / Blackjack]

Steve / Blackjack

Chó Tha Mồi Labrador
Đực
1 year 4 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 70419 [Schmoop]

Schmoop

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69976 [Caliope]

Caliope

Hòa Thuận với Mèo *
Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 69977 [Penelope]

Penelope

Mèo Nuôi Lông Ngắn
Cái
1 year
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale
Photo for 70418 [Emmie]

Emmie

Mèo Xiêm
Cái
8 months
Trung Tâm Cứu Trợ Troutdale